Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost WeNet CZ, s.r.o. (dále jen „WeNet“), jako provozovatel klientských webových stránek vydává toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na jakýkoli přístup na tyto internetové stránky a na jakékoli využívání internetových stránek provozovaných společností WeNet a jejich obsahu.Internetové stránky i obsah internetových stránek jsou k dispozici výlučně pro informační účely. Toto průběžně aktualizované prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje na váš přístup na internetové stránky, na obsah internetových stránek a na využívání těchto internetových stránek a obsahu.Informace uvedené na těchto internetových stránkách:
  • představují informace obecné povahy, které se nevztahují na žádnou konkrétní osobu či subjekt,
  • mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah společnost WeNet nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
  • nepředstavují odborné ani právní rady.
Vstupem na tyto internetové stránky berete toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti na vědomí a souhlasíte s ním.Provoz těchto internetových stránek a toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí právem České republiky. Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto prohlášení neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, takové ustanovení nemá vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení.

Vyloučená odpovědnost

Společnost WeNet ani jakékoli další strany zúčastněné na tvorbě, výrobě či dodávce těchto internetových stránek za žádných okolností nijak neodpovídají za žádné škody či újmy vyplývající nebo související či vzniklé následkem vašeho přístupu na tyto internetové stránky nebo nemožnosti přístupu na ně, vaší důvěry v jakékoli informace poskytnuté na těchto internetových stránkách, jakékoli nemožnosti plnění, opomenutí, přerušení či zpoždění provozního přenosu, počítačového viru, chyby atp.Společnost WeNet nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jakékoli jiné škody a také takové škody, na které se vztahuje náhrada s represivní funkcí, ztráty příležitostí, zmařený zisk nebo jakékoli jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu, které vzniknou nebo mohou vzniknout. následkem Vašeho používání těchto internetových stránek, a to do nejvyšší míry přípustné platnými právními předpisy.

Odkazy na jiné internetové stránky

Na těchto internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky, které jsou provozovány jinými osobami. Společnost WeNet nenese žádnou odpovědnost za obsah ani za provoz takových internetových stránek a nemá nad uvedeným obsahem ani. provozem žádnou moc. Společnost WeNet neodpovídá za žádné škody či újmy, které vzniknou z uvedeného obsahu či provozu internetových stránek provozovaných jinými osobami. Z přítomnosti uvedených odkazů na internetových stránkách provozovaných společností WeNet nevyplývá souhlas společnosti WeNet s materiálem ani obsahem uvedeným na kterékoli jiné internetové stránce a neznamená, že mezi společností WeNet a provozovatelem jiné internetové stránky existuje jakákoli forma spolupráce.Odkazy na jiné internetové stránky jsou uváděny jako pomůcka pro uživatele, přičemž přístup na jakékoli jiné internetové stránky, než jsou tyto stránky provozované společností WeNet, a jejich používání je na vaše vlastní riziko.